Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Herpetologický slovníček odborných názvů

Každý terarista prahnoucí po vědění získává informace nejenom od svých kolegů a z internetu, ale také z odborné literatury. Ta je ale často plná názvů, kterým obyčejný chovatel stejně nerozumí, nemá-li k dispozici slovník. Pokud si myslíte, že nějaké slovíčko chybí, rád jej doplním, napíšete-li mi do pošty, nebo do diskuze pod článkem.

0 - 9

1,0 - samec

0,1 - samice

1,1 - pár

0,0,6 - označení pro počet mláďat blíže neurčeného pohlaví

A

abdomen - břicho, u členovců zadeček

aberace - odchylka, odlišnost (např. barevná odchylka v rámci druhu)

abortus - potrat (latinsky)

absces - hnisavé ložisko, většinou zapouzdřené

adultní - dospělý jedinec

adaptabilní - přizpůsobivý

adhezivní - přilnavý, lepkavý

aestivace - období letního klidu, tzv. letní spánek (u některých tropických a subtropických obojživelníků a plazů)

Afrotropická biogeografická podříše – oblast zahrnující tropy Afriky (po severní Saharu a část Arabského poloostrova), někdy přejímáno botanické členění s podooblastmi madagaskarskou a kapskou

aglyfní - hladké a rovnoměrně tvarované zuby (pravé užovky)

agregační chování - seskupování většího počtu jedinců jednoho druhu (např. v zimovišti)

akineze - stav strnulosti, nehybnosti - reakce zvířete na útok predátora, na stres, apod.

aklimatizace - přizpůsobení, (např. na podmínky v zajetí)

akrodontní chrup - typ zubů u některých ještěrů (Agamidae, Chamaeleonidae)

akvatický - vodní, žijící ve vodě

albinismus - naprostá ztráta pigmentu nejen v kůži, ale i tělních orgánech a očích, které jsou vždy červené. Existuje mnoho přechodných stupňů (albinoidismus, xantorismus atd.)

alochtonní - (výskyt) - nepůvodní, zavlečený

alopatrie - (alopatrický výskyt) - areály výskytu dvou či více druhů, které se navzájem nepřekrývají

alternující - (znaky v kresbě) - pravidelně se střídající

amelanický – jedinec neobsahující gen pro tmavé (černé) zbarvení

amnion - komůrka s plodovou tekutinou, chránící ve vejci embryo plazů

amplexus - typická pozice páření žab, při níž samec samici pod sebou objímá nohama

anaerobní (bakterie) - žijící bez přítomnosti kyslíku

anální (štítky) - řitní

anatomie - vědní obor, který se zabývá vnitřní stavbou těla a uspořádáním orgánů

anorexie - odmítání potravy, nechutenství

antiseptický– desinfekční, aktivní obrana proti infekci

antropogenní - (vliv, krajina) - přeměněná člověkem

aposematické (zbarvení, chování) - výstražné (zbarvení, chování). Mlok - černá žlutá, chřestýš - chřestění, kobra - roztažená kápě

arboreální, arborikolní - stromový, mající vztah ke stromům, žijící na stromech

areál - vymezená oblast, kterou obývá určitý taxon

aridní - (oblast) - vyprahlá, suchá, pouštního či stepního charakteru

aseptický - pasivní ochrana rány či jedince před infekcí – dodržování hygienických podmínek, max. omývání vodou

artritida - zánětlivé onemocnění kloubů

atrofovaný - zakrnělý, zmenšený

autochtonní výskyt - původní výskyt. Opakem je alochtonní výskyt

autotomie - samovolné odvržení části těla, zpravidla ocasu

B

Batesovy mimikry - napodobování jedovatého živočicha neškodným tvorem (korálovka & korálovec)

batrachofágní - živící se převážně obojživelníky

benigní - (nádor) - nezhoubný

Bernská konvence – úmluva o ochraně evropských druhů živočichů a rostlin

biogeneze - vývoj živých organismů, od jednoduchých až po složité formy

biom - základní typ suchozemského prostředí s charakteristickým typem vegetace a fauny (savana, tropický deštný prales, apod.)

biomasa - celková hmotnost veškerých organismů žijících na určitém prostoru

biotop - životní prostředí určitého organismu na určeném stanovišti

bipední pohyb - pohyb po dvou končetinách (u dnešních plazů např. Basiliscus)

brachiální - pažní, ramenní

brakická - (voda) - smíšená voda sladká s vodou mořskou (např. ústí řek)

bufofágní - živící se převážně ropuchami

C

canthus rostralis - rostrální hrana na hlavě plaza, rozhraní mezi stranami a vrškem hlavy v linii mezi čenichem a vrchní stranou orbity

capillaris - kapilární, vlásečnicový

carapax - hřbetní část krunýře želv, korýšů, pavouků. viz karapax

caudalis - zadní, ocasní (lat. kaudum= ocas) část

CB - Captive Breeding - anglické označení pro Narozen v zajetí

Celularis, celulární - buněčný

Cerebralis, cerebrální - mozkový

Centralis, centrální - ústřední, centrální

CITES - Washingtonská konvence - (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - dohoda o mezinárodním obchodu s ohroženými zvířaty a rostlinami

cirkadiální - (rytmus) - 24 hodinový denní režim

cirkanuální - (rytmus) - roční cyklus

coitus - pohlavní spojení mezi samcem a samicí

collare - příčná linka, vytvářející na krku "obojek"

corpus - tělo

cranium - lebka

cysta - cysta, dutina (někdy vyplněná tekutinou)

čtvercová kost - kost spojující vrchní část lebky s úhlovou kostí spodní čelisti

cytotoxický (hadí jed) - působící na krevní oběh, a rozkládající krev a tkáň

D

degenerace - morfologické, genetické a jiné změny organizmu vzniklé např. následkem příbuzenské plemenitby

dehydratace - ztráta tekutiny, vysušení

dentální kost - kost spodní čelisti, opatřená zuby

dermatitis - dermatitida, zánětlivé onemocnění kůže

determinace - přesné určení

dichromatismus, dichroismus - rozdílné zbarvení samce a samice jednoho druhu. Často je užíváno bez závislosti na tvarové odlišnosti

dimorfismus - dvoutvárnost, jev kdy se u jednoho druhu vyskytují dvě morfologické formy, lišící se např. tvarem těla, velikostí, zbarvením

disruptivní účinek, kresba - obrana optickým klamem, např. střídání pruhů různých barev (zpřetrhání obrysu těla)

diurnální - denní (např. aktivita)

diverzita, diverzifikovaný - rozmanitost, různorodost - rozmanitý, různorodý, rozličný

divergence - evoluční vývoj jednoho organismu do několika samostatných forem

dominance - vlastnost charakterizovaná ovládáním druhých. Dominantní zvíře ve skupině je také většinou nejsilnější a nejschopnější

domestikace - zdomácnění

DNA - zkratka deoxyribonukleové kyseliny, nositelky dědičné informace. Vyskytuje se v jádru buňky, tvoří řetězce v chromozomech

dorzální - (šupiny, strana těla) - hřbetní

dorzolaterální - ležící na rozhraní hřbetu a boků

dorzoventrální - situovaný směrem od hřbetní k břišní straně, kolmo k podélné ose

Duvernoyova žláza - orgán produkující sekret s obsahem proteinů, které mají toxické účinky. Tuto žlázu mají téměř 2/3 užovkovitých hadů, toxin se dostává do rány, smíchaný se slinami, zadními rýhovanými zuby (tzv. žvýkáním)

dysfunkce - porušená funkce, nefunkčnost

E

edém - otok

ekdyse - pravidelné svlékání staré pokožky u plazů či bezobratlých

ekosystém - soubor organismů žijících na určitém území, v harmonii s neživou přírodou

ektoparazit - vnější parazit, cizopasník žijící na povrchu těla hostitele (roztoči, klíšťata)

ektotermie - studenokrevnost, neschopnost organismu vyrábět vlastní teplo (poikilotermní živočichové)

embryo - zárodek, organismus v raném vývojovém stádiu

endoparazit - vnitřní parazit, cizopasník žijící uvnitř těla hostitele

endotermie - teplokrevnost, opak ektotermie (homoiotermní živočichové)

endemit - taxon, vyskytující se pouze na konkrétním, geograficky jasně vymezeném, izolovaném území (např. ostrově nebo pohoří)

endolymfatický, endolymfa - tekutina vyplňující prostor hlemýžďovitého kanálku ve vnitřním uchu obratlovců

epidermis - pokožka, svrchní část kůže

epigamní chování - namlouvací projevy mezi samcem a samicí určitého druhu

estrogen– samičí pohlavní hormon

etologie - věda zabývající se chováním živočichů a jeho příčinami

euryekní druh - přizpůsobivý druh, schopný tolerovat změny životního prostředí. Opakem je druh stenoekní.

euryfágní - nespecializovaný druh, lovící značně rozmanitou kořist

evertebratofágní - živící se převážně bezobratlými živočichy a hmyzem

evoluce - přirozený vývoj organismů v čase na základně přírodního výběru

exitus - konec, smrt

exkrement - výkal, výměšek, trus

F

facialis - obličejový

feromony - chemické pachové částice, vylučované živočichy především v době páření

fertilizace - oplodnění vajíčka samčí spermií

filiální generace - generace potomků. Označuje se zkratkami, podle počtu generací (F1, F2, až FX...)

fixace – zpevnění

folidóza - struktura (tvar a uspořádání šupin) u plazů

fosilní - vymřelý druh známý pouze s paleontologických nálezů

fotoperioda - 24 hodinový světelný cyklus (střídání dne a noci)

fraktura - zlomenina kosti

frontální - (štítek) - čelní

fylogeneze– vývoj organismů zohledňující jejich příbuzenské vazby a stáří druhů (tzv. fylogenetické stromy)

fyziologie– vědní obor zabývající se funkcí jednotlivých vnitřních orgánů

Fyziologický roztok – slabý roztok soli (0,9% roztok NaCl), podává se při nahrazování tělních tekutin

G

ganglion - nervová uzlina

gangrena - odumřelá tkáň, sněť

gastritida - zánět žaludku

gen - základní jednotka genetické informace

genetika– vědní obor zabývající se příbuzenskými vztahy mezi jedinci

genitálie - pohlavní orgány

genitalizace – určení pohlaví

geografická bariéra - hranice, kterou daný druh není schopen překročit a bránící migraci (řeka, pohoří, údolí, moře, apod.)

germicidní– bakterie ničící

glandula - žláza

globulin - jednoduchá bílkovina v krevní plazmě

glukosa – jeden ze základních cukrů, často podávaný jako nejzákladnější zdroj energie

gonády - pohlavní orgány živočichů

gravidita - březost, gestace, nošení vajec či mláďat v těle

gulární - v oblasti hrdla

H

habitat - místo výskytu, lokalita, biotop

habitus - vzhled, zevnějšek

heliofilní - upřednostňující, milující slunce, žijící na slunci (neschopni přežívat bez slunce)

heliotermní živočichové - získávající teplo vystavováním svého těla slunečním paprskům

hemipenis - párový pohlavní orgán hadů a ještěrů

herbivorní živočichové - býložraví, rostlinožraví

hermafrodit - oboupohlavní živočich, mající současně samčí i samičí pohlavní orgány

herpetologie - obor zoologie, zabývající se obojživelníky a plazy (z řeckého "herpeto" - plazit se)

herpetofauna - část fauny, zahrnující obojživelníky a plazy

herpetofágní - specializující se na lov plazů

herpetolog - odborník v oboru zoologie, zabývající se studiem plazů

hexagonální - šestihranný

hibernace - zimní spánek živočichů, spojený s poklesem všech životních funkcí

hierarchie - pořadí, stupnice důležitosti mezi členy skupiny živočichů

hniloba tlamy - obecné pojmenování pro častou nemoc hadů - nekrotický zánět ústní dutiny - "stomatitis ulcerosa".

Holarktická geografická oblast – geografická říše zahrnující palaeraktickou (Euroasie) a nearktickou (Sev. Amerika) podříši

holotyp - konkrétní exemplář, podle něhož byl popsán nový taxon (druh, poddruh)

hybrid - kříženec

hypervitaminóza - předávkování organismu vitamíny

hypovitaminóza - nedostatek vitamínů v organismu

CH

chemoreceptor - smyslový orgán plazů, schopný analyzovat chemické podněty

chromatofor - kožní buňka schopná uvnitř přesouvat pigment z jednoho místa na druhé a podílející se na barvoměně (např. Chamaeleonidae)

I

ichtiofágní - zaměřený převážně na lov ryb

imunita - odolnost

inbreeding - příbuzenská plemenitba

interní - vnitřní

intersticiální kůže - pružná část kůže mezi šupinami hadů, popř. ještěrů

introdukce - vysazení (zavlečení) nových druhů člověkem do lokalit, kde se nikdy předtím nevyskytovaly

inkubace - vylíhnutí vajec teplem umělým, nebo přirozeným

insektivorní - hmyzožravý

intoxikace - otrava (toxickými látkami)

IUCN - International Union of Conservation of Nature and Natural Resources - Mezinárodní unie ochrany přírody a přírodních zdrojů. Sídlí ve Švýcarsku a patří pod UNESCO. Vydává a aktualizuje červenou knihu ohrožených druhů - www.iucn.org

J

Jacobsonův orgán - orgán umístěný v horním patře plazů, kterým jsou zvířata schopna pomocí jazyka chemicky vyhodnocovat pachy v okolí

jícnové zuby - výběžky krčních obratlů u vejcožroutů (případně některých užovek – Elaphe quatorlineata), umožňující rozdrcení skořápky

juvenilní - mladý, nedospělý živočich

K

kanibalismus - vlastnost požírat jedince vlastního druhu

kaudálně, kaudální - směrem k ocasu, ocasní část těla

karapax - vrchní (hřbetní) část krunýře želv a bezobratlých (hruď), latinsky carapax

karcinom - rakovinový nádor

karnivorie - masožravost, hmyzožravost

kaudální - ocasní

kavernikolní– žijící v dutinách

keratin - tvrdá látka, z níž jsou tvořeny rohy, nehty, drápy a šupiny plazů

kladogram - výstup fylogenetické analýzy, znázorňující vzájemné příbuzenské vztahy mezi jednotlivými taxony

klepton - dále plodný mezidruhový kříženec, nesoucí znaky obou rodičů a schopný zakládat životaschopné populace

kloaka - společný vývod trávícího, vylučovacího a pohlavního ústrojí u plazů a ptáků

kloakální sondování - určování pohlaví hadů a ještěrů chirurgickým pátradlem (sondou)

kloakální (rudimentální) drápky - potlačené vývojové zbytky zadních končetin, např. u hroznýšovitých hadů

kmen - systematická jednotka

koevoluce - společný evoluční vývoj dvou či více druhů které si nekonkurují, ale naopak se navzájem přizpůsobují

koitální kousání - zakusování vzrušených samců samicím do oblasti krku či pánve, převážně při páření

komenzál - organismus přiživující se na jiném organismu, ovšem aniž by mu tím škodil. Neplést s parazitismem!

komunita - společenství jedinců určitého druhu, žijících v uzavřené skupině (většinou po celý život)

konvergentní vývoj - vývoj dvou či více nepříbuzných druhů do podobného vzhledu i chování, při shodných životních podmínkách

kopulace - spojení dvou jedinců opačného pohlaví za účelem rozmnožování

kosmopolitní (rod, druh) - vyskytující se ve všech světadílech

kraniálně, kraniální - směrem k hlavě, hlavová část těla

kryptické zbarvení - zbarvení napomáhající splynout s okolím a učinit se nenápadným

kulturní (rod, druh) - ovlivněný civilizací a činností člověka

kýlnaté šupiny - šupiny s jedním, popř. dvěma kýly (hřebínky) v podélné ose

L

labiální (štítky, šupiny) - retní, lemující tlamu

larvální stadium - vývojové stadium některých živočichů (obojživelníci, hmyz) od vylíhnutí z vajíčka až po metamorfózu

laterální (šupiny, kresba) - boční

latentní - skrytý

lektotyp - není-li ustanoven z více typových exemplářů holotyp, může kterýkoliv jiný autor ustanovit jeden ze syntypů jako lektotyp

letální - smrtelný

leucistický - výskyt pigmentu je jenom v duhovce a kůži, ne však v šupinách (srsti) zvířete

lingua - jazyk

lipom - nezhoubný nádor utvořený z tukové tkáně

lobus - lalok

lokalita - určené zeměpisné místo, kde se vyskytuje určitý organismus

lokální - místní, týkající se pouze určité konkrétní oblasti

lokomoce - pohyb

lorealie - (dříve frenalie) - uzdičkové štítky na hlavě plazů

M

macula - skvrna

mandibula - dolní čelist

maxilla - většinou pohyblivá horní čelist hadí lebky

mediální, medialis - probíhající ve středové linii těla

Mediterán - oblast středozemního moře a okolí (např. mediteránní klima, fauna, apod.), tzv. mediteránní oblast, podoblast palaearktické oblasti.

melanin - černé a tmavohnědé přírodní barvivo (pigment), ovlivňující tmavé zbarvení kůže, peří a duhovky živočichů

mentale - (scutum mentale) - bradový štítek na hlavě šupinatých plazů

metabolismus - látková výměna

metamorfóza - přeměna pulce žáby či larvy ocasatého obojživelníka v dospělce

migrace - stěhování živočicha či živočichů za potravou, za účelem rozmnožování, páření, nebo hledání teritoria

mimeze - ochranné zbarvení či tvar živočichů, napodobujících předměty ve svém okolí

mimikry - ochranné uzpůsobení živočichů i rostlin (tvar těla, zbarvení), chránící je před přirozenými nepřáteli

minor - menší

monogamie - celoživotní vazba na jednoho partnera, známá např. u labutí a některých papoušků. U plazů zatím málo prozkoumaná

monogenerická čeleď - čeleď obsahující pouze jeden jediný rod

monotypický (rod, druh) - rod nebo druh, který nevytváří žádné poddruhy (rody)

morfologie - (v biologii) - věda studující tvary a struktury živočichů a rostlin

mortalita - úmrtnost

motorický - pohybový (např. aparát)

mucosa - sliznice

musculatura - osvalení

mutace - změna či chyba v genetické informaci (genomu)

mutualismus - soužití rozdílných druhů, které si navzájem prospívají

myom - nádor vytvořený ze svalové tkáně

myrmekofagie - potravní specializace na mravence

Mülerovo mimikry - kontrastní, výstražné zbarvení, (proužky, skvrny) především černé, žluté, červené

N

natalita - porodnost

naturální - přírodní

Nasale, nasální (štítek) - nosní

Nearktická biogeografická podoblast - podoblast holarktické říše, rozkládající se v Severní Americe (na jih po Texas)

nekrotická (tkáň) - mrtvá, odumírající

Neogea – biogeografická říše, oblast zahrnující antarktickou a neotropickou (Jižní Amerika) podoblast

neotenie - dosažení pohlavní dospělosti při zachování larválních znaků, např. keříčkovitých žaber (např. axolotl mexický)

Neotropická biogeografická podoblast – oblast zahrnující Jižní a Střední Ameriku až po jižní hranice USA

neotyp - termín z taxonomie - typový exemplář v případě, že neexistuje holotyp, lektotyp, ani syntyp - došlo k jejich ztrátě či zničení

neurotoxický (hadí jed) - působící hlavně na nervovou soustavu

niger - černý

nika - začlenění organismu do struktury a funkce ekosystému

nokturnální - aktivní především v noci

nominotypický (poddruh) - (nesprávně nominátní) - v podstatě jde o první poznaný poddruh u druhu, kde bylo během doby popsáno více subspecíí. Označuje se jménem totožným se jménem druhovým

Notogea – biogeografická říše zahrnující otrovy tichomoří, Austrálii, PNG a Nový Zéland

nuchalis - šíjový

NZ - značka používaná mezi chovateli - "narozen v zajetí"

O

obscurus - nejasný, temný

occipitale - okcipitální - týlní štítek na hlavě ještěrů

ocularia - (scuta ocularia) - oční štítky na hlavě šupinatých plazů

ofiofágní - druh živící se příležitostně, převážně nebo výhradně hady

olfaktorický - čichový

ontogeneze - individuální vývoj konkrétního jedince daného druhu

opistoglyfní - zadní jedové, zvětšené rýhované zuby hadů (některé užovky)

ordo - řád

Orientální biogeografická podříše – oblast zahrnující tropy Asie (včetně Indonésie, bez Papua Nová Guinea - někdy psáno PNG) – hranicí tzv. Wallacova linie)

ornitofágní - živící se hlavně ptáky

osteoderm - kostěné destičky v kůži plazů (krokodýli, slepýši a někteří ještěři)

oviparní - vejcorodý

ovoviviparie - schopnost vývoje vajec v těle matky (vejcoživorodost)

ovofágní - živící se vejci

ovulace - uvolňování vajíčka ze samičích vaječníků

P

palpace - metoda vyšetření zvířete pohmatem

Palaearktická biogeografická podříše, Palaearkt – oblast rozkládající se v Euroasii – jižní hranicí jsou Himaláje a severní Afrika (severní oblasti Sahary) - podříše Holarktis

Paleotropická biogeografická říše – tzv. tropy starého světa, podříše Afrotropická a Orientální

Pangea - jediný prakontinent z počátku druhohor, který se až na konci triasu začal rozpadat na jednotlivé kontinenty

papilla - bradavka

parasematické chování - sloužící k odpoutání pozornosti (např. útok predátora)

paratyp - taxonomický termín - exemplář typové série neoznačený jako holotyp, a určený pro popsání nového taxonu, typová série

paraventrální (skvrny) - oblast na rozhraní břicha a boků

parazit - cizopasník žijící vně nebo uvnitř jiného živočicha, z něhož čerpá obživu

parietální (štítky, oko) - temenní

partenogeneze - samobřezost, způsob rozmnožování, kdy se nový organismus vyvíjí z neoplozeného vajíčka

patogenní organismus - choroboplodný zárodek vyvolávající onemocnění

patologický - chorobný

pelagický druh - druh obývající otevřené oceány daleko od mělčiny. Jsou známi pouze dva plazi - kožatka velká a vodnář dvoubarevný

phyllum - kmen

pileus - uspořádání štítků na dorzální straně hlavy některých plazů

plastron - spodní (břišní) část krunýře želv

pleurodentní chrup - určitý druh zubů (např. leguánovití)

poddruh - systematická jednotka nižší než druh

podčeleď - systematická jednotka

podkmen - systematická jednotka

podřád - systematická jednotka

podtřída - systematická jednotka

pohlavní dichromatismus či dichroismus - rozdílné zbarvení samce a samice stejného druhu. Často je užíváno bez závislosti na tvarové odlišnosti

pohlavní dimorfismus - odlišné morfologické znaky určitého druhu, mezi jedinci odlišného pohlaví

pohlavní dospělost - stav, kdy živočichovi dozrají pohlavní orgány a je schopný rozmnožování

poikilotermní - živočichové s proměnlivou teplotou závislou na okolním prostředí (všichni současní obojživelníci a plazi)

polygamie - sexuální chování, při němž samci (výjimečně i samice) vyhledávají více partnerů za účelem rozmnožování

polymorfní - mnohotvarý - vytvářející vícero odchylek

polypaternita - mnohootcovství, oplodnění zásoby vajíček v těle samice spermiemi více samců

polytypický (druh) - druh vytvářející více poddruhů

polyvalentní (sérum) - sérum účinné proti několika druhům hadů z jedné oblasti

popisná práce - vědecká práce, popisující nový taxon (rod, druh, poddruh)

populace - množství organismů jednoho druhu (poddruhu) na vymezeném území

populační hustota - počet jedinců dané populace na určenou jednotku plochy

postokulární (štítek, skvrna, linka) - vyskytující se za okem

postorbitální - vyskytující se za orbitou

potravní specializace - preferování pouze jednoho typu potravy, odmítání či dokonce neschopnost přijmout jinou

potravní spektrum - výčet veškerých druhů potravy, kterou se živočich v dané oblasti živí

preanální póry - vyústění kožních žláz v okolí kloaky u některých ještěrů (např. gekonů)

prefrontální (štítek, šupina) - před čelním štítkem a mezi nozdrami

preokulární (štítek, skvrna) - v oblastí před okem

predátor - živočich lovící jiné živočichy (dravec)

primární (znak, výskyt) - prvotní

profylaxe - (prophylaxis) - prevence, předcházení onemocnění

proteroglyfní - přední zvětšené jedové zuby s rýhou či kanálkem (korálovcovití)

pseudo - předpona vyjadřující ve spojení s jiným slovem - falešný, zdánlivý, nepravý... (např. pseudogravidita - falešná březost)

pupilla - zornička

R

radiace (druhová) - vznik několika druhů ze stejného vývojového předka

rachitis - (křivice) - závažné onemocnění (odvápnění kostí) způsobené nedostatkem vitamínu D, nebo slunečních paprsků

RDB - Red Data Book - Červená kniha ohrožených druhů

recent, recentní - současnost, současný. Přítomnost z geologického hlediska

regenerace - obnovení, znovuvytvoření poraněných tkání týchž vlastností (např. ocas u ještěrek)

redukovaný - omezený

reintrodukce - umělé vysazování zvířat člověkem zpět do lokalit, kde se původně v minulosti vyskytovala

reliktní areál - ostrůvkovitý výskyt, přežívající zbytky dříve hojné populace určitého organismu

repatriace – obnova stávajících populací pomocí nějakého zákroku (doplnění stavu, přenesení jedinců odjinud)

reprodukce - rozmnožování

retence vajec - zadržení snůšky v těle samice

respirační potíže - dýchací potíže, problémy horních cest dýchacích

robustní - mohutný

rod - systematická jednotka

rostrální (štítek) - na špičce čenichu

rudimenty - vývojem potlačené, mizející zbytky určitých morfologických znaků, nebo orgánů

ruptura - prasklina, trhlina

řád - systematická jednotka

říše - nejvyšší systematická jednotka

S

saprofágní - živící se výkaly

sarkom - nádor vytvořený z pojivových tkání

saurofágní - lovící převážně ještěry

scutum - štítek

sekret - výměšek nějaké žlázy (kožní, slinné, jedové, apod.)

sekundární - druhotný

semi - (-aridní, -arborikolní, -akvatický, -adultní), = polo- (-suchý, -stromový, -vodní, -dospělý)

separovat - oddělit

sepse - otrava krve

serpentes - podřád hadů, řád šupinatí (Squamata)

skelet - kostra

solenoglyfní - prodloužené jedové, přední duté zuby, v klidu sklopené (zmijovití)

solné žlázy - zbavují plazy přebytečné soli z organismu především mořských druhů - (mořské želvy, mořští hadi, galapážští leguáni)

sondování - způsob určování pohlaví u ještěrů a hadů pomocí chirurgického pátradla zasunutého do kloaky

speciace – proces vzniku nového druhu

species - (druh) - systematická jednotka

spermatofor - shluk spermií obojživelníků, ukrytý v jakémsi slizovitém váčku

spinální - páteřní

spiraculum - dýchací otvor larválních stadií žab

společenstvo - výčet všech populací různých druhů, obývajících společné území

stomatitida (hniloba tlamy) - zánět dutiny ústní

squama - šupina

stenoekní - úzce specializovaný druh žijící pouze v určitém prostředí a neschopný přizpůsobit se jakýmkoliv změnám biotopů

stenofágní - potravní specialista, zaměřený na jeden určitý druh potravy

sterilní prostředí - uměle vytvořené prostředí bez choroboplodných zárodků

stimulace - povzbuzování, podněcování

subadultní (jedinec) - nedospělý, polovzrostlý, polodospělý

subkaudália (šupiny, zbarvení) - podocasní

sublabiália (štítky) - dolnoretní

submaxilaria (štítky) - podčelistní

subokulária (štítky, skvrna) - podočnicový

subterestrický - žijící pod zemí, hrabavý

subspecie - poddruh

substrát - prostředí poskytující suchozemským druhům pevný, živný podklad

supraanální (tuberkuly) - nadkloakální

supraciliária (šupiny) - šupiny nad okem, vytvářející svým seskupením růžky

supralabiália (štítky) – hornoretní

supraokulária (štítek) - nadočnicový

svlékání pokožky (ekdyse) - periodický proces všech obojživelníků a plazů - jak plaz roste, malá stará kůže ustupuje nové, větší.

symbióza - soužití dvou druhů organismů, které je výhodné pro obě strany.

sympatrický - žijící v téže oblasti

symptomy - příznaky (např. nemoci)

syndromy - soubory příznaků nemocí

syntopický (výskyt) - společný výskyt dvou či více druhů na jedné lokalitě

systematika - vědní obor zkoumající vývojové vztahy organismů (součástí systematiky je taxonomie)

T

taxon, taxonomie - konkrétní systematická jednotka, vědní obor určený pro pojmenování a klasifikaci organismů

telson - poslední článek ocasu korýšů a klepítkatců. U štírů zakončen jedovým trnem

temporální (štítek, skvrna, linka) - spánkový

Terra typica - místo prvního nálezu určitého druhu (poddruhu)

terestrický - pozemní, nešplhavý druh, zdržující se většinou na zemi

teritorium - dané území, oblast

tetraplegia - ochrnutí všech čtyř končetin

termoreceptory - tepločivné jamky (hroznýši, krajty, chřestýši)

thanatóza - pasivní obrana předstíráním smrti

thekodontní chrup - typ chrupu - průběžně obnovované zuby usazené v jednotlivých jamkách - (Crocodylia)

therofágní - lovící převážně savce, popř. i ptáky

thigmotermní živočichové - získávající tělesné teplo z prohřátého substrátu, nikoliv ze slunce

thorax - hrudník

tibia - holenní kost

toxin, toxický, toxikologie - jed, jedovatý, věda zabývající se účinky a složením jedu

tracheální (průdušnicová plíce) - prodloužená pravá plíce hadů, nahrazující levou, rudimentální

transrostrální (linka) - probíhající příčně přes vrchní část čumáku

transversální (pruh, kresba) - příčný

trauma - úraz, zranění

triáda - trojice

trofický - (vztah, chování) - potravní

troglobiont – žijící v jeskyních (v jeskynních vodách stygobiont)

třída - systematická jednotka

třmínek - malá kostička spojující čelistní a čtvercovou kost hadů, přenášející vibrace do středního ucha a umožňující jim tak "slyšet"

tuber - tuberkuly - hrbol, šupiny plazů s vystupujícími hrboly

tumor - nádor, zduření

tympanalia - bubínkové štítky na hlavě ještěrů

typová lokalita - místo, kde byl nalezen typový exemplář

typový exemplář - konkrétní jedinec, podle kterého byl popsán určitý druh

U

úhlová kost - zpravidla dlouhá kost bez zubů, umožňující pohyb spodní čelisti

ulcus - vřed

unguis - dráp, nehet

uniformní - jednolitý, jednobarevný

urina - moč

V

Vádí (arabsky wadi) - sezónní řečiště, vyschlé pouštní údolí

vaječný zub - ostrý výčnělek na čenichu, kterým rodící se mládě prořízne vaječný obal. Po narození vaječný zub odpadne

validní (taxon) - platný

variabilní - proměnlivý (tvar, zbarvení, kresba)

varieta - odrůda, sorta, taxonomická kategorie druhu

vědecké názvosloví - slouží k celosvětovému sjednocení názvů živočichů a rostlin. Zakladatel Karl Linné. (řečtina, latina)

vena - žíla

venter - žaludek

ventrální (šupiny) - spodní, břišní

ventrolaterální (proužek) - rozhraní břicha a boků

vertebrální (proužek) - probíhající na hřbetě v linii páteře, páteřní

vitalita - životaschopnost

viviparní - živorodý

W

Washingtonská konvence - CITES - (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

Z

zadržení vajec - viz. retence (neschopnost samice snést vejce - ještěři, hadi, želvy, ale i ptáci)

zimoviště - místo s optimálními mikroklimatickými podmínkami, kam se plazi na podzim ukládají k zimnímu spánku

zoogeografie - zabývá se problematikou rozšíření živočichů na Zemi, a jejím pochopením

zoologie - vědní obor zabývající se živočichy a jejich životními projevy

zoofágní - živící se dravě, lovem ostatních živočichů

zygodaktylie - uspořádání prstů některých ještěrů - 2 + 2 proti sobě (Chamaeleonidae)

loading...
Předmět Autor Datum
Téda smekám :-)to mi tady na poradně chybělo-díky za to.
bela 07.04.2008 08:55
bela
Teda RITCHI,klobouk dolů.Jak řiká bela,to tady chybělo.Fakt kus dobrý práce který lidem pomůže.:))
Melda 07.04.2008 15:14
Melda
Přesně tak, tohle je jedna z mála věcí, co tu opravdu chyběla a určitě pomůže nejednomu chovateli;-)
ficule 07.04.2008 17:42
ficule
viborna vec to musela bit makacka vitvorit to:-)
obsoleta 12.04.2008 20:14
obsoleta
Pán je z měkkého kraje ;-):-D Jinak je Ritchi pracant ;-) Ďakujem za slovníček ;-)
Zydy 23.04.2008 22:29
Zydy
Díky konečně tomu začínám rozumět :-)
Marko999 21.04.2008 09:15
Marko999
hniloba tlamy
hniloba tlamy 05.02.2013 09:07
hniloba tlamy
Ahoj, Prosím o radu. Co znamená toto označení např. CB 10/13 Jestli to doobře chápu tak NZ 10/13 zna…
Helej 18.03.2014 14:42
Helej
To je to samé jako NZ, jen anglická zkratka - CB (captive born). A alébrž nemám ke korekci přístup,… poslední
RITCHI 07.10.2014 21:28
RITCHI

Zpět na články Přidat komentář k článku Nahoru

loading...